Giải dấu dành cho các cặp đôi vàng làng DotA – Couple Cup

Tổng hợp thông tin theo ngày

Tổng kết trao giải

STT Player Chi tiết giải thưởng Tổng
1 Hanyo
Opera
Chividamme thưởng win r1 500,000 7,600,000
Dung-nevermore thưởng win r1 100,000
chividamme thưởng win r2 500,000
CLEMONEP thưởng couple vô địch 400,000
Kong-Xin-Cai thưởng couple vô địch 1,000,000
KhongTu thưởng couple vô địch 100,000
Dung-nvm thưởng couple vô địch 1,000,000
Giải vô địch 4,000,000
2 Vegeta  Giải Vô địch 2,000,000 2,000,000
3 NeverTnk Giải Vô địch 2,000,000 2,000,000
4 Style1stButCher  Minh Quyết thưởng win r1 200,000 4,850,000
Trần Phù Pham thưởng win r1 100,000
Dangthanh Son thưởng win r1 200,000
Sinbad thưởng win r2 200,000
Sinbad thưởng win 3-0 r2 200,000
Sinbad thưởng win r3 200,000
Amee thưởng win r3 200,000
SuPhuTinhDuc thưởng win r3 200,000
GruntDN thưởng win BK 100,000
Cá Sấu thưởng win BK 250,000
CLEMONEP thưởng vô địch 200,000
Sinbad thưởng vô địch 500,000
tunidol thưởng vô địch 100,000
Trần Phù Pham thưởng vô địch 200,000
Giải Vô địch 2,000,000
5 CucKyHienLanh
 Akashi
Giải nhì 2,000,000 2,000,000
6 prokhongcando Giải nhì 1,000,000 1,000,000
7 BOZITT Giải nhì 1,000,000 1,000,000
8 TheRock  Giải nhì 1,000,000 1,000,000
9 HeroGun
 tunidol
Dung-nvm thưởng win r1 200,000 600,000
Giải ba 400,000
10 Z0Z0Z0EEE BienHoa-Dongnai thưởng win r1 200,000 500,000
BienHoa-Dongnai thưởng win r3 100,000
Giải ba 200,000
11 xbbphutho Giải ba 200,000 200,000
12 BienHoa-DongNai Giải ba 200,000 200,000
13 Sinbad
 vilusibiu
style8xmirana thưởng win r1 200,000 1,100,000
suphutinhduc thưởng win r1 200,000
style1stbutcher win r1 200,000
shishimaru thưởng win r1 100,000
Amee thưởng win r2 200,000
style1stbutcher win r2 200,000
14 Anhchangdeptrai
NguyenThuHien
JackPN thưởng win r1 50,000 304,321
JackPN thưởng win 3-0 r1 50,000
x6nCoV thưởng win r1 4,321
Ai Tan Huynh thưởng win r1 200,000
15 KiseR-y  Dặng Tuấn Hải thưởng win r1 300,000 300,000
16 ChiViDamMe Opera thưởng win R1  300,000 800,000
Hanyo thưởng win R1 500,000
17 CCT.DeViL  Tui Tên Tuấn thưởng invoker GL 1,000,000 1,000,000
18 shishimaru CTTdevil thưởng win r1 100,000 100,000
19 Friday Suphutinhduc thưởng rampage 200,000 200,000
20 GiaLuatTiLi
 vnsprovip
Dung-nvm thưởng VNSprovip win R1 100,000 200,000
GruntDN thưởng win r2 100,000
21 AinzOoalGown SuPhuTinhduc thưởng win r2 200,000 900,000
SuPhuTinhduc thưởng win 3-0 r2 100,000
Sinbad thưởng win r2 200,000
Sinbad thưởng win 3-0 r2 200,000
SuPhuTinhduc thưởng win r3 200,000
22 Lacoste GoodbyeWhisky thưởng quay xe 250,000 250,000
23 ChiLien BienHoa-DongNai thưởng win r1 150,000 150,000
24 Kalinhs Đặng Tuấn Hải thưởng caster 22/10 70,000 1,140,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 23/10 70,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 27/10 70,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 29/10 70,000
Hùng Thanh Hoàng thưởng caster 29/10 250,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 30/10 70,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 03/11 70,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 04/11 70,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 10/11 70,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 11/11 70,000
OiSiWa thưởng caster 11/11 50,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 18/11 70,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 19/11 70,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 25/11 70,000
25 Amee Đặng Tuấn Hải thưởng caster 31/10 70,000 840,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 05/11 70,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 06/11 70,000
BienHoa-DongNai thưởng caster 06/11 50,000
OiSiWa thưởng caster 11/11 50,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 12/11 70,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 13/11 70,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 22/11 70,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 23/11 70,000
Hùng Thanh Hoàng thưởng caster 250,000
26 DuongVirgo Đặng Tuấn Hải thưởng caster 26/10 70,000 1,030,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 28/10 70,000
Hùng Thanh Hoàng thưởng caster 28/10 250,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 01/11 70,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 02/11 70,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 08/11 70,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 09/11 70,000
Sinbad thưởng caster 09/11 100,000
OiSiWa thưởng caster 11/11 50,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 14/11 70,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 15/11 70,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 20/11 70,000
27 KillMeIfUCan OiSiWa thưởng caster 11/11 50,000 190,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 21/11 70,000
Đặng Tuấn Hải thưởng caster 24/11 70,000
28 style8xmirana Đặng Tuấn Hải thưởng cast 24/10 70,000 140,000
Đặng Tuấn Hải thưởng cast 25/10 70,000
Tổng giải 31,594,321

COUPLE CUP

Round 5 Chung kết | Thi đấu: 19:30 25/11/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 HanYo 3-0 -Thưởng HanYo win Final là 200k tài trợ bởi CLEMONEP
-Thưởng operawin Final là 200k tài trợ bởi CLEMONEP
-Thưởng cặp đôi vô địch là 1tr tài trợ bởi Kong-Xin-Cai
-Thưởng cặp đôi vô địch là 100k tài trợ bởi  KhongTu
1,5000,000
2

opera

3-0
3 Cuckyhienlanh 0-3 -Thưởng Akashi win Final là 500k tài trợ bởi Vu Khue 0
4 Akashi 0-3
5 BOZITT 1-2   0
6 prokhongcando 0-3   0
7 TheRock 1-2   0
8 Vegeta 3-0   0
9 Style1stbutcher 2-1 Thưởng win Final là 200k tài trợ bởi CLEMONEP
-Thưởng win Final là 500k tài trợ bởi sinbad
-Thưởng win Final 3-0 là 500k tài trợ bởi sinbad
-Thưởng win Final là 100k tài trợ bởi tunidol
-Thưởng win Final là 200k tài trợ bởi Trần Phù Pham
1,000,000
10 NeverTnk 2-1   0
11 Kalinhs Cast -Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải
70,000
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc
0
      Tổng ngày 2,570,000
      Tổng giải 34,500,000

COUPLE CUP

Round 5 Hạng 3 | Thi đấu: 19:30 24/11/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Sakk     0
2

SongCryCry

 
3 HeroGunh     0
4 tunidol  
5 NeverCry     0
6 xbbphuthox     0
7 AinzOoalGown     0
8 BienHoa-DongNai     0
9 Gotothesun     0
10 Z0Z0Z0EEE     0
11 KillMeifUCan Cast -Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải
70,000
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc
0
      Tổng ngày 70,000
      Tổng giải 31,930,000

COUPLE CUP

Round 4 Bán kết 2 | Thi đấu: 19:30 23/11/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 HeroGun 1-2   0
2

tunidol

1-2
3 Cuckyhienlanh 2-1   0
4 Akashi 2-1
5 TheRock 3-0   0
6 Vegeta 2-1   0
7 BienHoa-DongNai 0-3   0
8 Style1stbutcher 2-1 -Thưởng win bán kết là 100k tài trợ từ GruntDN
-Thưởng win bán kết là 250k tài trợ từ Cá Sấu
350,000
9 Gotothesun 1-2   0
10 Z0Z0Z0EEE 1-2   0
11 Kang-M-Kyung Cast -Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải
70,000
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc
0
      Tổng ngày 420,000
      Tổng giải 31,930,000

COUPLE CUP

Round 4 Bán kết 1 | Thi đấu: 19:30 22/11/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Sakk 0-3   0
2

SongCryCry

0-3
3 HanYo 3-0   0
4 opera 3-0
5 BOZITT 2-1   0
6 NeverCry 1-2   0
7 xbbphuthox 1-2   0
8 AinzOoalGown 1-2   0
9 NeverTnk 2-1   0
10 prokhongcando 2-1   0
11 Kang-M-Kyung Cast -Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải
70,000
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc
0
      Tổng ngày 70,000
      Tổng giải 31,510,000

COUPLE CUP

Round 1 Tứ kết 4 | Thi đấu: 19:30 21/11/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 HeroGun 3-0   0
2

tunidol

3-0
3 vilusibiu 0-3

-Thưởng win R3 là 200k tài trợ từ Style1stButcher
-Thưởng win R3 3-0 là 300k tài trợ từ Style1stButche

0
4 sinbad 0-3
5 prokhongcando 2-1   0
6 BopZuDongDoi102 1-2   0
7 StyleNhox 0-3   0
8 Z0Z0Z0EEE 3-0 -Thưởng win R3 là 100k từ anh em Biên Hòa-Đồng Nai 100,000
9 NeverCry 2-1   0
10 DungChuiBietRoi 1-2   0
11 KillMeIfuCan Cast -Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải
70,000
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc
0
      Tổng ngày 170,000
      Tổng giải 31,440,000

COUPLE CUP

Round 1 Tứ kết 3 | Thi đấu: 19:30 20/11/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 ladysieuga 0-3   0
2

finaldemon1987

0-3
3 Sakk 3-0   0
4 SongCryCry 3-0
5 Gotothesun 2-1   0
6 BOZITT 2-1   0
7 comchao123   0
8 HungcaroQ8 2-1   0
9 BienHoa-DongNai 2-1   0
10 VnBM0us3 0-3   0
11 Duongvirgo Cast -Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải
70,000
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc
0
      Tổng ngày 70,000
      Tổng giải 31,270,000

COUPLE CUP

Round 1 Tứ kết 2 | Thi đấu: 19:30 19/11/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 HanYo 2-1   0
2

opera

2-1
3 GiaLuatTiLi 1-2   0
4 vnsprovip 1-2
5 Chividamme 1-2   0
6 NeverTnk 2-1   0
7 Style1stbutcher 2-1 -Thưởng Win R3 là 200k tài trợ bởi sinbad
-Thưởng Win R3 3-0 là 200k tài trợ bởi sinbad
-Thưởng Win R3 là 200k tài trợ bởi Kang-M-Kyung
-Thưởng Win R3 là 200k tài trợ bởi SuPhuTinhDuc
600,000
8 KoD-pro-01 0-3   0
9 AinzOoalGown 3-0 -Thưởng Win R3 là 200k tài trợ bởi SuPhuTinhDuc 200,000
10 brisingr 1-2   0
11 Kalinhs Cast -Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải
70,000
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc
0
      Tổng ngày 870,000
      Tổng giải 31,200,000

COUPLE CUP

Round 1 Tứ kết 1 | Thi đấu: 19:30 18/11/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Cct.devil 1-2   0
2

FanHuang

1-2
3 Cuckyhienlanh 2-1   0
4 Akashi 2-1
5 Shadowfiendz 1-2   0
6 Kiser-Y 1-2   0
7 Vegeta 3-0   0
8 xbbphuthox 1-2   0
9 TheRock 2-1   0
10 beanback159   0
11 Kalinhs Cast -Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải
70,000
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc
0
      Tổng ngày 70,000
      Tổng giải 30,330,000

COUPLE CUP

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

 

 

COUPLE CUP

Round 1 Khai mạc | Thi đấu: 19:30 15/11/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 soda 0-3   0
2

hoasua

0-3
3 Sakk 3-0   0
4 SongCryCry 3-0
5 nhn-toivaem 0-3   0
6 KhongTu 0-3   0
7 BopZuDongDoi102 3-0   0
8 HungcaroQ8 3-0   0
9 Thanos 1-2   0
10 BOZITT 2-1   0
11 DuongVirgo Cast -Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải
70,000
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc
0
      Tổng ngày 70,000
      Tổng giải 30,230,000

COUPLE CUP

Round 1 Khai mạc | Thi đấu: 19:30 14/11/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 vilusibiu 2-1 -Thưởng Sinbad Win R2 là 200k tài trợ bởi Kang-M-Kyung
-Thưởng Sinbad Win R2 3-0 là 200k tài trợ bởi Kang-M-Kyung
-Thưởng Sinbad Win R2 là 200k tài trợ bởi Style1stButcher
-Thưởng Sinbad Win R2 3-0 là 300k tài trợ bởi Style1stButcher
400,000
2

sinbad

1-1
3 dansss 1-2   0
4 Baby-SHARK 1-2
5 x6nCoV 0-3   0
6 xecodapxichlo 1-2   0
7 Kiser-Y 3-0   0
8 NeverTnk 3-0   0
9 beanback159 2-1   0
10 MrChuss 0-3   0
11 DuongVirgo Cast -Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải
70,000
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc
0
      Tổng ngày 470,000
      Tổng giải 30,160,000

COUPLE CUP

Round 1 Khai mạc | Thi đấu: 19:30 13/11/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Pumpan_coming 0-3   0
2

Xoannaix

0-3
3 HeroGun 3-0   0
4 tunidol 3-0
5 Chividamme 3-0   0
6 Sub[Zero] 0-3   0
7 NSUT-LeRoi 1-2   0
8 TaoRatLaBa 1-2   0
9 KoD-pro-01 2-1   0
10 DungChuiBietRoi 2-1   0
11 Kang-M-Kyung Cast -Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải
70,000
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc
0
      Tổng ngày 70,000
      Tổng giải 29,690,000

COUPLE CUP

Round 1 Khai mạc | Thi đấu: 19:30 12/11/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 GiaLuatTiLi 3-0 Thưởng vnsprovip win R2 là 100k tài trợ bởi GruntDN 100,000
2

vnsprovip

3-0
3 Cogidokoon 0-3   0
4 nakasumi 0-3
5 tatcaquyxuong 0-3   0
6 StyleNhox 2-1   0
7 ChiLien 0-3   0
8 DHA.Collin 2-1   0
9 Style1stbutcher 3-0 Thưởng win R2 là 200k tài trợ bởi Sinbad
-Thưởng win R2 3-0 là 200k tài trợ bởi Sinbad
400,000
10 NeverCry 2-1   0
11 Kang-M-Kyung Cast -Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải
70,000
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc
0
      Tổng ngày 570,000
      Tổng giải 29,620,000

COUPLE CUP

Round 1 Khai mạc | Thi đấu: 19:30 11/11/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Cuckyhienlanh 3-0   0
2

Akashi

3-0
3 Nguyenthuhien 0-3 -Thưởng win R2 là 200k tài trợ bởi OiSoWa
-Thưởng win R2 là 100k tài trợ bởi GruntDN
0
4 Anhchangdeptrai 0-3
5 ManTra 1-2   0
6 Hitomitanak-A 1-2   0
7 BienHoa-DongNai 2-1   0
8 Gotothesun 2-1   0
9 VnBM0us3 2-1   0
10 caubehamch0ii 1-2   0
11 Kalinhs Cast -Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải
70,000
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc
-Thưởng team caster 200k nếu Anhchangdeptrai bị loại tài trợ bởi OiSiWa
200,000
      Tổng ngày 270,000
      Tổng giải 29,050,000

COUPLE CUP

Round 1 Khai mạc | Thi đấu: 19:30 10/11/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 HanYo 3-0 -Thưởng Win R2 là 500k tài trợ bởi Chividamme 500,000
2

opera

3-0
3 TheFines 0-3   0
4 Jaytee 0-3
5 brisingr 3-0   0
6 sigflow   0
7 Kendy345 1-2   0
8 TheRock 2-1   0
9 KangMkyung 0-3 -Thưởng Win R2 là 200k tài trợ bởi Sinbad
-Thưởng Win R2 3-0 là 200k tài trợ bởi Sinbad
0
10 Z0Z0Z0EEE 2-1   0
11 Kalinhs Cast -Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải
70,000
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc 0
      Tổng ngày 570,000
      Tổng giải 28,780,000

COUPLE CUP

Round 1 Khai mạc | Thi đấu: 19:30 09/11/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Conlele 0-2 -Thưởng win R2 3-0 là 200k từ SuPhuTinhDuc
-Thưởng win R2 3-0 là 500k từ Cigar Lotus
0
2

Traxanh0do

0-2
3 Cct.devil 2-0   0
4 FanHuang 2-0
5 AinzOoalGown 2-0

-Thưởng win R2 là 200k từ SuPhuTinhDuc
-Thưởng win R2 3-0 là 100k từ SuPhuTinhDuc
-Thưởng win R2 là 200k từ Sinbad
-Thưởng win R2 3-0 là 200k từ Sinbad

700,000
6 Style9xOrg 0-2   0
7 comchao123 2-0   0
8 prokhongcando 2-0   0
9 NgocThuLamPhong 0-2   0
10 shisha 0-2   0
11 DuongVirgo Cast -Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải
-Thưởng caster 100k tài trợ bởi Sinbad
170,000
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc 0
      Tổng ngày 870,000
      Tổng giải 28,210,000

COUPLE CUP

Round 1 Khai mạc | Thi đấu: 19:30 08/11/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 ladysieuga 2-1   0
2

finaldemon1987

2-1
3 Saigon.Boo 0-3   0
4 Shishimaru 0-3
5 Dungnevermore 0-3   0
6 xbbphuthox 1-2   0
7 Vegeta 3-0   0
8 Shadowfiendz 3-0   0
9 Tommyteok36 1-2   0
10 GodKan06 1-2   0
11 DuongVirgo Cast -Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải
70,000
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc 0
      Tổng ngày 70,000
      Tổng giải 27,340,000

COUPLE CUP

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

 

COUPLE CUP

Round 1 Khai mạc | Thi đấu: 19:30 06/11/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Sakk 3-0   0
2

SongCryCry

3-0
3 linhbrokotex 0-3   0
4 Temking 0-3
5 Chivas21 0-3   0
6 KingOfWolves 1-2   0
7 Thanos 2-1   0
8 TheRock 2-1   0
9 ZxxNextxxZ 1-2   0
10 ChiLien 3-0 -Thưởng win R1 là 150k tài trợ bởi Bienhoa-Dongnai 150,000
11 Amee Cast -Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải
-Thưởng caster 50k tài trợ bởi Bienhoa-Dongnai
120,000
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc 0
      Tổng ngày 270,000
      Tổng giải 27,270,000

COUPLE CUP

Round 1 Khai mạc | Thi đấu: 19:30 05/11/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Pumpan_coming 3-0   0
2

Xoannaix

3-0
3 vanminh0590 0-3   0
4 SupperMario 0-3
5 WINGSSS 1-2   0
6 BopZuDongDoi102 2-1   0
7 brisingr 2-1   0
8 sonthaomc 1-2   0
9 Chimsedinang 1-2   0
10 BOZITT 2-1   0
11 Amee Cast -Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải
70,000
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc 0
      Tổng ngày 70,000
      Tổng giải 27,000,000

COUPLE CUP

Round 1 Khai mạc | Thi đấu: 19:30 04/11/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 VoDichGioiTre 0-3   0
2

Gosucuoicung

0-3
3 Cuckyhienlanh 3-0   0
4 Akashi 3-0
5 ManTra 2-1   0
6 Kendy345 3-0   0
7 haclong 1-2   0
8 gooddoctor07 0-3   0
9 GodKan06 2-1   0
10 Kingofthemoon 1-2   0
11 Kalinhs Cast -Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải
70,000
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc 0
      Tổng ngày 70,000
      Tổng giải 26,930,000

COUPLE CUP

Round 1 Khai mạc | Thi đấu: 19:30 03/11/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 g4v.chimden 0-3   0
2

captain

0-3
3 TheFines 3-0   0
4 Jaytee 3-0
5 MrChuss 3-0   0
6 GosuDiMid 1-2   0
7 prokhongcando 1-2   0
8 goodbye007 1-2   0
9 Tommyteok36 3-0   0
10 vithanhuydiet 0-3   0
11 Kalinhs Cast -Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải
70,000
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc 0
      Tổng ngày 70,000
      Tổng giải 26,860,000

COUPLE CUP

Round 1 Khai mạc | Thi đấu: 19:30 02/11/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 vinhheo 1-2   0
2

ManhMeLenNaoBan

1-2
3 vilusibiu 2-1 -Thưởng Sinbad win R1 là 200k từ Style8xmirana
-Thưởng Sinbad win R1 là 200k từ SuPhuTinhDuc
-Thưởng Sinbad win R1 là 200k từ Style1stbutcher
-Thưởng Sinbad win R1 3-0 là 300k từ Style1stbutcher
Thưởng Sinbad win R1 là 100k từ Shishimaru
-Thưởng Sinbad win R1 3-0 là 100k từ Shishimaru
700,000
4 sinbad 2-1
5 Vegeta 3-0   0
6 PrinceEA 0-3   0
7 NoobsnO7 0-3   0
8 x6nCoV 3-0   0
9 comchao123 2-1   0
10 MrFapz 1-2   0
11 DuongVirgo Cast -Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải
70,000
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc 0
      Tổng ngày 770,000
      Tổng giải 26,790,000

COUPLE CUP

Round 1 Khai mạc | Thi đấu: 19:30 01/11/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 kungfupanda 0-3   0
2

Nho0ckbuo0n

0-3
3 soda 3-0   0
4 hoasua 3-0
5 HungcaroQ8 2-1   0
6 nhn-toivaem 2-1   0
7 Punpun 1-2   0
8 TaoRatLaBa 3-0   0
9 S2Luna 1-2   0
10 bac-sy-dota 0-3   0
11 DuongVirgo Cast -Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải
70,000
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc 0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 26,020,000

COUPLE CUP

Round 1 Khai mạc | Thi đấu: 19:30 31/10/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 ViThanSucManh 1-2   0
2

ViThanAnhSang

1-2
3 Nguyenthuhien 2-1 Thưởng AnhChangDepTrai Win R1 là 50k từ JackPN
-Thưởng AnhChangDepTrai Win 3-0 R1 là 50k từ JackPN
-Thưởng AnhChangDepTrai Win R1 là 4.321 từ x6nCoV
-Thưởng AnhChangDepTrai Win R1 là 200k từ Ai Tan Huynh
304,321
4 Anhchangdeptrai 2-1
5 CaSiTrinhTuanVy 1-2   0
6 MMR-5k 1-2   0
7 DHA-Tuan 0-3   0
8 xbbphuthox 2-1   0
9 Z0Z0Z0EEE 2-1 Thưởng Win R1 là 200k từ BienHoa-DongNai 200,000
10 StyleNhox 3-0   0
11 Amee Cast -Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải
70,000
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc 0
      Tổng ngày 570,000
      Tổng giải 25,950,000

COUPLE CUP

Round 1 Khai mạc | Thi đấu: 19:30 30/10/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 DamHaoVan 1-2 -Thưởng DamHaoVan win R1 là 100k tài trợ bởi Style1stbutcher 0
2

TankOfWar

1-2
3 ladysieuga 2-1   0
4 finaldemon1987 2-1
5 Style9xOrg 2-1   0
6 shisha 2-1   0
7 Ayumina 1-2   0
8 halaluye 1-2   0
9 Sigflow 2-1   0
10 Doinhumotgiacmo 1-2   0
11 Kalinhs Cast -Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải
70,000
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc 0
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 25,380,000

COUPLE CUP

Round 1 Khai mạc | Thi đấu: 19:30 29/10/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Cogidokoon 2-1   0
2

nakasumi

2-1
3 DaLat-SiMax 1-2   0
4 MDGAmaiimaii  1-2
5 NeverTnk 2-1   0
6 HGT-Plasma 1-2   0
7 ptlq385 0-3   0
8 Kiser-Y 2-1 -Thưởng Win R1 là 300k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải 300,000
9 noobody88 2-1   0
10 AinzOoalGown   2-1   0
11 Kalinhs Cast -Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải
-Thưởng caster 250 tài trợ bởi Hùng Thanh Hoàng
320,000
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc 0
      Tổng ngày 620,000
      Tổng giải 25,310,000

COUPLE CUP

Round 1 Khai mạc | Thi đấu: 19:30 28/10/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Thoichoemxin 0-3   0
2

DucHuy

0-3
3 Shishimaru 3-0 -Thưởng Shishimaru win R1 là 100k tài trợ bởi CTT.Devil 100,000
4 Saigon.Boo 3-0
5 ddaysc 0-3   0
6 Style1stbutcher 1-2 -Thưởng win R1 là 200k tài trợ bởi Minh Quyết
-Thưởng win R1 là 100k tài trợ bởi Trần Phù Pham
-Thưởng win R1 là 200k tài trợ bởi Dangthanh Son
500,000
7 Gotothesun 2-1   0
8 TraHinhOnline   0
9 VnBM0us3 1-2   0
10 Ryan_Kang   0
11 DuongVirgo Cast -Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải
-Thưởng caster 250k tài trợ bởi Hùng Thanh Hoàng
320,000
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc 0
      Tổng ngày 920,000
      Tổng giải 24,690,000

COUPLE CUP

Round 1 Khai mạc | Thi đấu: 19:30 27/10/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 HuTrucDaiSu 0-3   0
2

LenhHoXung

0-3
3 HeroGun 3-0 -Thưởng win R1 là 200k tài trợ bởi Dung-Nevermore 200,000
4 tunido 3-0
5 Congtansmile007 1-2 -Thưởng win R1 là 100k tài trợ bởi Dung-Nevermore 0
6 KoD-pro-01 3-0   0
7 Chividamme 2-1 -Thưởng win R1 là 300k tài trợ bởi Opera
-Thưởng win R1 là 500k tài trợ bởi HanYo
800,000
8 killmeifyoucan 1-2 -Thưởng win R1 là 100k tài trợ bởi Dung-Nevermore 0
9 Hitomitanak-A 1-2   0
10 TunTienSinhKK 1-2   0
11 Duongvirgo Cast -Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải 70,000
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc 0
      Tổng ngày 1,070,000
      Tổng giải 23,770,000

COUPLE CUP

Round 1 Khai mạc | Thi đấu: 19:30 26/10/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 GiaLuatTiLi 2-1 -Thưởng VnsProvip win R1 là 100k được tài trợ bởi Dung-nevermor 100,000
2

VnsProvip

2-1
3 chuchimnon 1-2 -Thưởng chuchimnon win R1 là 100k được tài trợ bởi Dung-nevermor 0
4 bacchimnon 1-2
5 Sub[Zero] 3-0   0
6 liberty_black 1-2   0
7 Dungnevermore 1-2   0
8 Shadowfiendz 3-0   0
9 KenPham 1-2   0
10 Tuan_ngoc 0-3   0
11 Duongvirgo Cast -Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải 70,000
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc 0
      Tổng ngày 170,000
      Tổng giải 22,700,000

COUPLE CUP

Round 1 Khai mạc | Thi đấu: 19:30 25/10/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Nammodung 1-2   0
2

daradon93

1-2
3 dansss 2-1   0
4 Baby-SHARK 2-1
5 EmLaBoSuaNgoan 1-2   0
6 KhongTu 2-1   0
7 DHA.Collin 2-1   0
8 VietNamIDOL 1-2   0
9 xecodapxichlo 2-1   0
10 KIEUPHONG 1-2   0
11 Style8xmirana Cast -Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải 70,000
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc 70,000
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 22,530,000

COUPLE CUP

Round 1 Khai mạc | Thi đấu: 19:30 24/10/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 Conlele 2-1   0
2

Traxanh0do

2-1
3 Luv_1dem 1-2 -Thưởng Win R1 là 100k tài trợ bởi Không Cần 0
4 Jamaras 1-2
5 caubehamch0ii 2-1   0
6 Wao-lenzy 1-2   0
7 L_a_c_O_s_t_e 1-2 -Thưởng quay xe là 250k tài trợ bởi GoodbyeWhisky
-Thưởng Win R1 là 100k tài trợ bởi Trần Phù Pham
-Thưởng Win R1 là 100k tài trợ bởi Dung-Nevermore
250,000
8 tatcaquyxuomg 1-2   0
9 BFFTrumVe 2-1 -Thưởng Win R1 là 100k tài trợ bởi CCT.Devil
-Thưởng Win R1 là 100k tài trợ bởi Dung-Nevermore
200,000
10 DungChuiBietRoi 2-1   0
11 Style8xmirana Cast -Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải 70,000
    Bonus -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc 520,000
      Tổng ngày 0
      Tổng giải 22,460,000

COUPLE CUP

Round 1 Khai mạc | Thi đấu: 19:30 23/10/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 A3A4TOSTOBOY 0-3 -Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc 200,000
2

Friday

0-3
3 CCT.devil 3-0 -Thưởng Invoker Godlike đầu tiên là 1tr tài trợ bởi SirTuanOnl  1,000,000
4 FanHuang 3-0
5 bymbaybong 1-2   0
6 Feed-xong-Quit 1-2   0
7 NgocThuLamPhong 2-1   0
8 NSUT-LeRoi 2-1   0
9 SamuraiXiTin 1-2   0
10 BienHoa-DongNai 2-1   0
11 Kalinhs Cast -Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải 70.000
    Bonus -Thưởng Invoker Godlike đầu tiên là 1tr tài trợ bởi SirTuanOnl
-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc
0
      Tổng ngày 1,270.000
      Tổng giải 21.940.000

COUPLE CUP

Round 1 Khai mạc | Thi đấu: 19:30 22/10/2020
 Live trực tiếp: Mobavietnam

Video đã sẵn sàng
 
 

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

STT Player Tỉ số Thưởng Tổng
1 HanYo 3-0

-Thưởng win Round1 là 500k được tài trợ bởi Chividamme
-Thưởng win Round1 là 100k được tài trợ bởi Dung-Nevermore

600.000
2

-Opera

3-0
3 BaG-PeXiu   0
4 FBIxichcho 0-3 0
5 llvllrBoykute 1-2   0
6 Amee-amee-amee 2-1   0
7 beanback159 3-0   0
8 GioMuaDongBac 1-2   0
9 EcstasyHP 1-2   0
10 NeverCry 1-2   0
11 Kalinhs Cast -Thưởng caster 70k tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải 70.000
    Bonus -Thưởng Invoker Godlike đầu tiên là 1tr tài trợ bởi SirTuanOnl
-Thưởng Rampage là 200k được tài trợ bởi SuPhuTinhDuc
0
      Tổng ngày 670.000
      Tổng giải 20.670.000

COUPLE CUP

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

 

COUPLE CUP

Giải đấu được tài trợ bởi www.cirgarvina.vn www.mobavietnam.com

Hình thức giải đấu:
-Platform: MobaZ-Client
-Map: Dota v6.83d MobaZ
-Mode: -sdzm (random trên web)
-Số lượng: 160 player (32 đôi + 96 đơn)
Thời gian:
-Đăng ký: 17/10 – 20/10
-Ngày thi đấu: 22/10-07/11
-Thời gian thi đấu: 19h30 mỗi ngày
Giải thưởng:
-Giải nhất: 10.000.000 VNĐ được tài trợ bởi Cigar Lotus (MinhBG)
-Giải nhì: 5.000.000 VNĐ tài trợ bởi SinBad (2tr), Mobavietnam (2tr) karvilo  (1tr)
-Giải ba: 1.000.000 VNĐ tài trợ bởi Dung-Nevermore
-Giải cá nhân xuất sắc nhất: 1.000.000 VNĐ tài trợ bởi Dung-Nevermore
-Tài trợ team caster: 2.000.000 VNĐ tài trợ bởi Đặng Tuấn Hải
-Tài trợ Couple Vô địch: 1.000.000 VNĐ tài trợ bởi Dung-Nevermore
Đăng ký:
-Trường hợp đăng ký đôi: cử 2 đại diện inbox 8x thông tin 2 player tham gia bao gồm: tên acc+ SĐT+ link FB.
-Trường hợp đăng ký đơn: inbox 8x thông tin: Tên acc+Sđt.
Tùy vào tình hình số lượng đăng ký nhiều hay ít mình có thể sẽ điều chỉnh số người tham dự cho phù hợp. Con số 160 chỉ là mốc tạm thời để chốt khung giải đấu cho dễ.