Giải đấu mang tên: Dominating Cup
Đăng ký: inbox facebook cho 8x bao gồm các nội dung sau:
1-Tên team
2-Tên Leader
3-Danh sách player (5player chính+1 dự bị)
4-Link facebook từng player kèm số điện thoại.