Bách Khoa Toàn Thư Hero DotA (v6.83d)

Stt IMG Tên Hệ Vị Trí Loại Range Độ Khó
1 Abaddon Strength Supporter, Tank, Carry Melee 128 EASY
2 Alchemist Strength Semi-Carry, Tank Melee 128 EASY
3 Ancient Apparition Intelligence Supporter, AOE, Initiator Ranged 600 MEDIUM
4 Anti Mage Agility Carry, Hunter Melee 128 MEDIUM
5 Arc Warden Intelligence Semi-Carry, Pusher Ranged 625 HARD
6 Axe Strength Tank, Initiator, Ganger, Antipusher Melee 128 EASY
7 Bane Intelligence Supporter, Disabler Ranged 400 MEDIUM
8 Batrider Intelligence Ganker, Hunter, Semi-Carry Ranged 375 HARD
9 Beastmaster Strength Initiator, Tank Melee 128 EASY
10 Bloodseeker Agility Carry, Hunter Melee 128 MEDIUM
11 Bone-Clink Agility Carry Ranged 600 MEDIUM
12 Bounty Hunter Agility Carry, Ganker, Hunter Melee 128 MEDIUM
13 Bristleback Strength Semi-Carry, Hunter, Tank Melee 128 MEDIUM
14 Broodmother Agility Semi-Carry, Hunter, Pusher Melee 128 HARD
15 Centaur Warchief Strength Semi-Carry, Disabler, Initiator, Tank Melee 128 EASY
16 Chaos Knight Strength Carry, Disabler, Ganker Melee 128 EASY
17 Chen Intelligence Supporter, Ganker, Pusher, Healer Ranged 600 HARD
18 Clock Strength Tank, Initiator, Ganker Melee 128 MEDIUM
19 Crystal Maiden Intelligence Supporter, AOE, Ganker, Nuker Ranged 600 EASY
20 Darkseer Intelligence Supporter, Initiator, Hunter, Ganker, AOE Melee 128 MEDIUM
21 Dazzle Intelligence Supporter, Healer Ranged 500 MEDIUM
22 Death Prophet Intelligence Pusher, AOE Ranged 600 MEDIUM
23 Doom Strength Semi-Carry, Disabler, Nuker, Tank Melee 150 EASY
24 Dragon Knight Strength Carry, Tank Melee 128 EASY
25 Drow Ranger Agility Carry, Pusher Ranged 625 EASY
26 Earthshaker Strength Initiator, Ganker, AOE Melee 128 MEDIUM
27 Ember-Spirit Agility Semi-Carry, AOE, Ganker Melee 128 HARD
28 Enchantress Intelligence Semi-Carry, Hunter Ranged 550 EASY
29 Enigma Intelligence Supporter, Initiator, Pusher, Disabler, AOE Ranged 500 HARD
30 Ezalor Intelligence Supporter, Pusher, Antipusher Ranged 600 HARD
31 Faceless Void Agility Carry, Disabler Melee 128 EASY
32 Furion Intelligence Semi-Carry, Ganker, Pusher Ranged 600 MEDIUM
33 Geomancer Agility Semi-Carry, Ganker, Hunter, Pusher, Initiator Melee 128 HARD
34 Goblin Shredder Strength Tank, Initiator, Ganker, AOE Melee 128 HARD
35 Gyrocopter Agility Carry, Ganker, Nuker, AOE Ranged 375 MEDIUM
36 Huskar Strength Semi-Carry, Tank Ranged 400 MEDIUM
37 Invoker Intelligence Semi-Carry, Initiator, Ganker, AOE Ranged 600 HARD
38 Jakiro Intelligence Supporter, Antipusher, AOE Ranged 400 EASY
39 Kunkka Strength Semi-Carry, Disabler, Initiator, AOE Melee 128 MEDIUM
40 Legion Commander Strength Semi-Carry, Tank, Disabler Melee 128 EASY
41 Leshrac Intelligence Pusher, Antipusher, Nuker, AOE Ranged 600 MEDIUM
42 Lich Intelligence Supporter, Nuker Ranged 550 EASY
43 Lifestealer-NaiX Strength Carry, Hunter, Tank Melee 128 EASY
44 Lina Intelligence Semi-Carry, Nuker, Ganker Ranged 625 EASY
45 Lion Intelligence Supporter, Disabler, Nuker, Ganker Ranged 600 EASY
46 Lone Druid Agility Carry, Tank, Pusher Melee/Ranged 550 MEDIUM
47 Luna Agility Carry, Nuker Ranged 330 EASY
48 Lycan Strength Carry, Hunter, Pusher Melee 128 EASY
49 Magnus Strength Semi-Carry, Tank, Initiator, Disabler, AOE Melee 128 MEDIUM
50 Medusa Intelligence Carry, Antipusher, Tank Ranged 600 EASY
51 Mirana Agility Semi-Carry, Ganker Ranged 600 EASY
52 Morphling Agility Carry Ranged 350 HARD
53 Naga Siren Agility Carry, Disabler Melee 128 MEDIUM
54 Necro Intelligence Semi-Carry, Healer, AOE, Nuker Ranged 550 EASY
55 Nerubian Assassin Agility Semi-Carry, Ganker, Hunter, Nuker, Initiator Melee 128 MEDIUM
56 Night Stalker Strength Semi-Carry, Ganker, Hunter, Tank Melee 128 MEDIUM
57 Obsidian Destroyer Intelligence Carry, Disabler Ranged 450 MEDIUM
58 Ogre Magi Intelligence Supporter, Tank, Ganker, Nuker Melee 128 EASY
59 Omni Knight Strength Supporter, Semi-Carry, Tank, Healer Melee 128 EASY
60 Pandaren Brewmaster Strength Tank, Semi-Carry, Initiator Melee 128 EASY
61 Phantom Assassin Agility Carry Melee 128 EASY
62 Phantom Lancer Agility Carry, Pusher Melee 128 MEDIUM
63 Phoenix Intelligence Semi-Carry, Supporter, Antipusher, AOE Ranged 500 HARD
64 Pitlord Strength Tank, Antipusher, Pusher, AOE Melee 128 MEDIUM
65 Puck Intelligence Initiator, Semi-Carry, Ganker, Nuker, AOE Ranged 550 MEDIUM
66 Pudge Strength Semi-Carry, Tank, Ganker, Disabler Melee 128 MEDIUM
67 Pugna Intelligence Antipusher, Pusher, Nuker Ranged 600 MEDIUM
68 Queen of Pain Intelligence Semi-Carry, Ganker, AOE Ranged 550 MEDIUM
69 Razor Agility Carry Ranged 475 EASY
70 Rhasta Intelligence Supporter, Disabler, Pusher Ranged 500 EASY
71 Riki Agility Carry, Hunter Melee 128 EASY
72 Rubick Intelligence Supporter, Semi-Carry, Disabler, Ganger Ranged 600 MEDIUM
73 Sandking Strength Ganker, Antipusher, AOE Melee 128 MEDIUM
74 Shadow Demon Intelligence Semi-Carry, Disabler, Ganker, Nuker Ranged 500 HARD
75 Shadow Fiend Agility Semi-Carry, Ganker, Nuker, AOE Ranged 500 MEDIUM
76 Silencer Intelligence Supporter, Carry, Disabler Ranged 600 MEDIUM
77 Skeleton King Strength Carry, Tank Melee 128 EASY
78 Skywrath Mage Intelligence Ganker, Nuker Ranged 600 MEDIUM
79 Slardar Strength Semi-Carry, Ganker, Hunter, Tank Melee 128 EASY
80 Slark Agility Carry, Ganker, Hunter Melee 128 MEDIUM
81 Sniper Agility Carry Ranged 550 EASY
82 Spectre Agility Carry Melee 128 EASY
83 Spirit Breaker Strength Semi-Carry, Ganker, Hunter Melee 128 MEDIUM
84 Storm Spirit Intelligence Semi-Carry, Ganker, Hunter Ranged 480 MEDIUM
85 Sven Strength Semi-Carry, Tank, Ganker, Disabler Melee 128 EASY
86 Tauren Chieftaint Strength Initiator, Ganker, AOE Melee 150 MEDIUM
87 Techies Intelligence Antipusher, Pusher, AOE Ranged 700 HARD
88 Templar Assassin Agility Carry, Ganker, Hunter Melee 140 MEDIUM
89 Terrorblade Agility Carry, Pusher Melee/Ranged 128 MEDIUM
90 Thrall Intelligence Supporter, Ganker, Nuker, AOE Ranged 600 EASY
91 Tidehunter Strength Tank, Initiator, Ganker, Disabler Melee 128 EASY
92 Tinker Intelligence Pusher, Nuker, Ganker Ranged 500 HARD
93 Tiny Strength Semi-Carry, Initiator, Pusher, Nuker, Ganker, AOE Melee 128 MEDIUM
94 Treant Protector Strength Initiator, Tank, Healer Melee 128 MEDIUM
95 Troll Warlord Agility Carry Melee/Ranged 500 EASY
96 Tuskarr Strength Semi-Carry, Ganker, Initiator Melee 128 EASY
97 Undying Strength Tank, Antipusher, AOE Melee 128 MEDIUM
98 Ursa Warrior Agility Carry, Hunter, Tank Melee 128 EASY
99 Vengeful Spirit Agility Supporter, Semi-Carry, Ganker, Initiator Ranged 495 EASY
100 Venomancer Agility Antipusher, Pusher, Ganker, AOE Ranged 450 EASY
101 Viper Agility Semi-Carry, Ganker, Hunter Ranged 575 EASY
102 Visage Intelligence Carry, Tank, Pusher Ranged 600 HARD
103 Warlock Intelligence Supporter, Pusher, Healer Ranged 600 EASY
104 Weaver Agility Carry, Hunter Ranged 425 EASY
105 Windrunner Intelligence Semi-Carry, Ganker Ranged 600 MEDIUM
106 Winter Wyvern Intelligence Supporter, Healer, Antipusher Ranged 425 MEDIUM
107 Wisp-IO Strength Supporter Ranged 575 HARD
108 Witch Doctor Intelligence Supporter, Ganker, AOE Ranged 600 EASY
109 Yurnero Agility Carry Melee 128 EASY
110 Zeus Intelligence Nuker, Ganker Ranged 350 MEDIUM
Stt IMG Tên Hệ Vị Trí Loại Range Độ Khó
1 Abaddon Strength Supporter, Tank, Hunter Melee 128 EASY
2 Alchemist Strength Semi-Carry, Tank Melee 128 EASY
3 Axe Strength Tank, Initiator, Ganger, Antipusher Melee 128 EASY
4 Beastmaster Strength Initiator, Tank Melee 128 EASY
5 Bristleback Strength Semi-Carry, Hunter, Tank Melee 128 MEDIUM
6 Centaur Warchief Strength Semi-Carry, Disabler, Initiator, Tank Melee 128 EASY
7 Chaos Knight Strength Carry, Disabler, Ganger Melee 128 EASY
8 Clock Strength Tank, Initiator, Ganger Melee 128 MEDIUM
9 Doom Strength Semi-Carry, Disabler, Nuker, Tank Melee 150 EASY
10 Dragon Knight Strength Carry, Tank Melee 128 EASY
11 Earthshaker Strength Initiator, Ganger, AOE Melee 128 MEDIUM
12 Goblin Shredder Strength Tank, Initiator, Ganger, AOE Melee 128 HARD
13 Huskar Strength Semi-Carry, Tank Ranged 400 MEDIUM
14 Kunkka Strength Semi-Carry, Disabler, Initiator, AOE Melee 128 MEDIUM
15 Legion Commander Strength Semi-Carry, Tank, Disabler Melee 128 EASY
16 Lifestealer-Naix Strength Carry, Hunter, Tank Melee 128 EASY
17 Lycan Strength Carry, Hunter, Pusher Melee 128 EASY
18 Magnus Strength Semi-Carry, Tank, Initiator, Disabler, AOE Melee 128 MEDIUM
19 Night Stalker Strength Semi-Carry, Ganger, Hunter, Tank Melee 128 MEDIUM
20 Omni Knight Strength Supporter, Semi-Carry, Tank, Healer Melee 128 EASY
21 Panda Strength Tank, Semi-Carry, Initiator Melee 128 EASY
22 Pitlord Strength Tank, Antipusher, Pusher, AOE Melee 128 MEDIUM
23 Butcher Strength Semi-Carry, Tank, Ganger, Disabler Melee 128 MEDIUM
24 Sandking Strength Ganger, Antipusher, AOE Melee 128 MEDIUM
25 Skeleton King Strength Carry, Tank Melee 128 EASY
26 Slardar Strength Semi-Carry, Ganger, Hunter, Tank Melee 128 EASY
27 Barathrum Strength Semi-Carry, Ganger, Hunter Melee 128 MEDIUM
28 Sven Strength Semi-Carry, Tank, Ganger, Disabler Melee 128 EASY
29 Tauren Chieftaint Strength Initiator, Ganger, AOE Melee 150 MEDIUM
30 Tidehunter Strength Tank, Initiator, Ganger, Disabler Melee 128 EASY
31 Tiny Strength Semi-Carry, Initiator, Pusher, Nuker, Ganger, AOE Melee 128 MEDIUM
32 Treant Protector Strength Initiator, Tank, Healer Melee 128 MEDIUM
33 Tuskar Strength Semi-Carry, Ganger, Initiator Melee 128 EASY
34 Undying Strength Tank, Antipusher, AOE Melee 128 MEDIUM
35 Wisp-IO Strength Supporter Ranged 575 HARD
Stt IMG Tên Hệ Vị Trí Loại Range Độ Khó
1 Anti Mage Agility Carry, Hunter Melee 128 MEDIUM
2 Bloodseeker Agility Carry, Hunter Melee 128 MEDIUM
3 Bone-Clink Agility Carry Ranged 600 MEDIUM
4 Bounty Hunter Agility Carry, ganker, Hunter Melee 128 MEDIUM
5 Broodmother Agility Semi-Carry, Hunter, Pusher Melee 128 HARD
6 Drow Ranger Agility Carry, Pusher Ranged 625 EASY
7 Ember Spirit Agility Semi-Carry, AOE, ganker Melee 128 HARD
8 Void Agility Carry, Disabler Melee 128 EASY
9 Geomancer Agility Semi-Carry, ganker, Hunter, Pusher, Initiator Melee 128 HARD
10 Gyrocopter Agility Carry, ganker, Nuker, AOE Ranged 375 MEDIUM
11 Lone Druid Agility Carry, Tank, Pusher Melee/Ranged 550 MEDIUM
12 Luna Agility Carry, Nuker Ranged 330 EASY
13 Medusa Agility Carry, Antipusher, Tank Ranged 600 EASY
14 Mirana Agility Semi-Carry, ganker Ranged 600 EASY
15 Morphling Agility Carry Ranged 350 HARD
16 Naga Siren Agility Carry, Disabler Melee 128 MEDIUM
17 Nerubian Assassin Agility Semi-Carry, ganker, Hunter, Nuker, Initiator Melee 128 MEDIUM
18 Phantom Assassin Agility Carry Melee 128 EASY
19 Phantom Lancer Agility Carry, Pusher Melee 128 MEDIUM
20 Razor Agility Carry Ranged 475 EASY
21 Riki Agility Carry, Hunter Melee 128 EASY
22 Shadow Fiend Agility Semi-Carry, ganker, Nuker, AOE Ranged 500 MEDIUM
23 Slark Agility Carry, ganker, Hunter Melee 128 MEDIUM
24 Sniper Agility Carry Ranged 550 EASY
25 Spectre Agility Carry Melee 128 EASY
26 Templar Assassin Agility Carry, ganker, Hunter Melee 140 MEDIUM
27 Terrorblade Agility Carry, Pusher Melee/Ranged 128 MEDIUM
28 Troll Warlord Agility Carry Melee/Ranged 500 EASY
29 Ursa Warrior Agility Carry, Hunter, Tank Melee 128 EASY
30 Vengeful Spirit Agility Supporter, Semi-Carry, ganker, Initiator Ranged 495 EASY
31 Venomancer Agility Antipusher, Pusher, ganker, AOE Ranged 450 EASY
32 Viper Agility Semi-Carry, ganker, Hunter Ranged 575 EASY
33 Weaver Agility Carry, Hunter Ranged 425 EASY
34 Yunero Agility Carry Melee 128 EASY
Stt IMG Tên Hệ Vị Trí Loại Range Độ Khó
1 Ancient Apparition Intelligence Supporter, AOE, Initiator Ranged 600 MEDIUM
2 Arc Warden Intelligence Semi-Carry, Pusher Ranged 625 HARD
3 Bane Intelligence Supporter, Disabler Ranged 400 MEDIUM
4 Batrider Intelligence Ganker, Hunter, Semi-Carry Ranged 375 HARD
5 Chen Intelligence Supporter, Ganger, Pusher, Healer Ranged 600 HARD
6 Crystal Maiden Intelligence Supporter, AOE, Ganker, Nuker Ranged 600 EASY
7 Darkseer Intelligence Supporter, Initiator, Hunter, Ganker, AOE Melee 128 MEDIUM
8 Dazzle Intelligence Supporter, Healer Ranged 500 MEDIUM
9 Death Prophet Intelligence Pusher, AOE Ranged 600 MEDIUM
10 Enchantress Intelligence Semi-Carry, Hunter Ranged 550 EASY
11 Enigma Intelligence Supporter, Initiator, Pusher, Disabler, AOE Ranged 500 HARD
12 Ezalor Intelligence Supporter, Pusher, Antipusher Ranged 600 HARD
13 Furion Intelligence Semi-Carry, Ganker, Pusher Ranged 600 MEDIUM
14 Invoker Intelligence Semi-Carry, Initiator, Ganker, AOE Ranged 600 HARD
15 Jakiro Intelligence Supporter, Antipusher, AOE Ranged 400 EASY
16 Leshrac Intelligence Pusher, Antipusher, Nuker, AOE Ranged 600 MEDIUM
17 Lich Intelligence Supporter, Nuker Ranged 550 EASY
18 Lina Intelligence Semi-Carry, Nuker, Ganker Ranged 625 EASY
19 Lion Intelligence Supporter, Disabler, Nuker, Ganker Ranged 600 EASY
20 Necro Intelligence Semi-Carry, Healer, AOE, Nuker Ranged 550 EASY
21 Obsidian Destroyer Intelligence Carry, Disabler Ranged 450 MEDIUM
22 Ogre Magi Intelligence Supporter, Tank, Ganker, Nuker Melee 128 EASY
23 Phoenix Intelligence Semi-Carry, Supporter, Antipusher, AOE Ranged 500 HARD
24 Puck Intelligence Initiator, Semi-Carry, Ganger, Nuker, AOE Ranged 550 MEDIUM
25 Pugna Intelligence Antipusher, Pusher, Nuker Ranged 600 MEDIUM
26 Queen of Pain Intelligence Semi-Carry, Ganker, AOE Ranged 550 MEDIUM
27 Rhasta Intelligence Supporter, Disabler, Pusher Ranged 500 EASY
28 Rubick Intelligence Supporter, Semi-Carry, Disabler, Ganker Ranged 600 MEDIUM
29 Shadow Demon Intelligence Semi-Carry, Disabler, Ganker, Nuker Ranged 500 HARD
30 Silencer Intelligence Supporter, Carry, Disabler Ranged 600 MEDIUM
31 Skywrath Mage Intelligence Ganker, Nuker Ranged 600 MEDIUM
32 Storm Spirit Intelligence Semi-Carry, Ganker, Hunter Ranged 480 MEDIUM
33 Techies Intelligence Antipusher, Pusher, AOE Ranged 700 HARD
34 Thrall Intelligence Supporter, Ganker, Nuker, AOE Ranged 600 EASY
35 Tinker Intelligence Pusher, Nuker, Ganker Ranged 500 HARD
36 Visage Intelligence Carry, Tank, Pusher Ranged 600 HARD
37 Warlock Intelligence Supporter, Pusher, Healer Ranged 600 EASY
38 Windrunner Intelligence Semi-Carry, Ganker Ranged 600 MEDIUM
39 Winter Wyvern Intelligence Supporter, Healer, Antipusher Ranged 425 MEDIUM
40 Witch Doctor Intelligence Supporter, Ganker, AOE Ranged 600 EASY
41 Zeus Intelligence Nuker, Ganker Ranged 350 MEDIUM